Іршанська громада
Коростенський район, Житомирська область

Публічна інформація

                                                                                      Фото без описуФото без опису

У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 116
по Іршанській селищній раді

від 03 серпня 2011 року

«Про заходи щодо забезпечення 
доступу до публічної інформації 
в Іршанській селищній раді»

З метою забезпечення оприлюднення публічної інформації та систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Іршанська селищна рада, її виконавчий комітет та Іршанський селищний голова, керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Призначити відповідального за доступ до публічної інформації та забезпечення її оприлюднення, а також за реєстрацію та облік запитів на інформацію, розпорядником якої є Іршанська селищна рада:
– БАНІТ Аллу Іванівну – спеціаліста з кадрових та юридичних питань Іршанської селищної ради.
2. Затвердити:
2.1. Положення про відповідальну особу за забезпечення доступу до публічної інформації (додаток № 1).
2.2. Порядок складення та подання запитів на інформацію, оприлюднення публічної інформації, яка отримана та створена в процесі діяльності Іршанської селищної ради, її виконавчого комітету та Іршанського селищного голови (додаток № 2).
2.3. Форму запиту на отримання публічної інформації (додаток № 3).
2.4. Форму журналу обліку запитів на інформацію (додаток № 4).
2.5. Перелік відомостей, що становить службову інформацію Іршанської селищної ради (додаток № 5).
3. Визначити:
3.1. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття інформаційних запитів кабінет № 1 (приймальня) адміністративної будівлі Іршанської селищної ради (смт.Іршанськ, вул.Гулія, 7).
3.2. Телефонний номер (04145) 4-42-21 – для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі.
3.3. Номер факсу (04145) 4-42-21 – для прийняття запитів на інформацію, поданих факсом та надання на них відповідей.
3.4. Електронну адресу irshansk_rada@ukr.net – для прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі та надання на них відповідей.
4. Керуючому справами виконавчого комітету Кручак Н.Б. вжити невідкладні заходи по створенню веб-сайту Іршанської селищної ради http://irshanska.gromada.org.ua/ для розміщення на ньому публічної інформації.
5. Головному бухгалтеру Лобашовій С.Ф. передбачити в місцевому бюджеті кошти для здійснення оплати робіт по створенню та обслуговуванню веб-сайту http://irshanska.gromada.org.ua/
6. Розмістити дане рішення з додатками на інформаційному стенді та опублікувати на офіційному веб-сайті селища Іршанська (http://irshanska.gromada.org.ua/) після його створення.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Іршанської селищної ради Кусьпісь Н.З.

Селищний голова Анатолій Рак

Додаток № 1
до розпорядження
Іршанського селищного голови
від 03.08.2011 року № 116

ПОЛОЖЕННЯ
про відповідального за забезпечення доступу до публічної інформації Іршанської селищної ради

1. Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації є працівником виконавчого апарату Іршанської селищної ради.
2. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, цим Положенням.
3. Метою діяльності є забезпечення прозорості та відкритості діяльності Іршанської селищної ради, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Іршанською селищною радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходяться у володінні Іршанської селищної ради.
4. Основними завданнями відповідального є:
4.1. Збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Іршанською селищною радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Іршанської селищної ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом;
4.2. Організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Іршанської селищної ради, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
5. Відповідальний відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Забезпечує виконання Іршанською селищною радою обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
5.2. Збирає, систематизує, накопичує та зберігає в електронній формі документи або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні селищної ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом;
5.3. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до селищної ради;
5.4. Надає запитувачам форми запитів на інформацію, консультації під час оформлення запитів на інформацію, оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит;
5.5. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
5.6. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;
5.7. Забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;
5.8. Забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності селищної ради стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання селищною радою обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності селищної ради, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;
5.9. Забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5.10. В межах компетенції бере участь в оприлюдненні публічної інформації про діяльність селищної ради відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5.11. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;
5.12. Забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;
5.13. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.
6. Відповідальний має право:
6.1. Одержувати в установленому порядку від інших працівників селищної ради, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.2. Використовувати системи зв’язку і комунікації селищної ради;
6.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.
7. Відповідальний під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими працівниками виконавчого апарату селищної ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.

Секретар ради Н.З.Кусьпісь

Додаток № 2
до розпорядження
Іршанського селищного голови
від 02.08.2011 року № 116

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію, оприлюднення публічної інформації, яка отримана та створена в процесі діяльності Іршанської селищної ради, її виконавчого комітету та Іршанського селищного голови

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Іршанської селищної ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає відповідальна особа Іршанської селищної ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради http://irshansk-rada.gov.ua.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Іршанська селищна рада, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
9. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
10. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
11. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
12. Інформація на запит надається безоплатно.
13. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
14. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) Іршанська селищна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;
4) Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
15. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Іршанської селищної ради, розміщена на веб-сайті: http://irshanska.gromada.org.ua/
16. Запит може бути поданий:
– на поштову адресу:
Іршанська селищна рада, вул.Гулія, 7, смт.Іршанськ, Володарськ-Волинський район, Житомирська область, 12110
– на електронну адресу: irshansk_rada@ukr.net
– телефаксом: (04155) 4-42-21;
– за телефоном (04155) 4-42-21.

Секретар ради Н.З.Кусьпісь

Додаток № 3
до розпорядження
Іршанського селищного голови
від 02.08.2011 року № 116

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Запит на отримання публічної інформації (скачати у Word)

Додаток № 4
до розпорядження
Іршанського селищного голови
від 02.08.2011 року № 116

Форма журналу обліку запитів на інформацію
Формат А4 (210х297)

ЖУРНАЛ
обліку запитів на інформацію

Журнал обліку запитів на інформацію (скачати у Word)

Додаток № 5
до розпорядження
Іршанського селищного голови
від 02.08.2011 року № 116

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що становлять службову інформацію Іршанської селищної ради

1. Інформація з обмеженим доступом, яка відноситься до категорії «таємна», відсутня.
2. До інформації з обмеженим доступом (конфіденційна) відносяться:
– відомості про особу, що зберігаються у матеріалах кадрової роботи і не підлягають розголошенню без її згоди;
– розпорядження селищного голови з кадрових та внутрішньо-організаційних питань (відрядження, відпустка, стажування), пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
– внутрішнє листування з кадрових питань;
– інформація щодо проведення службових розслідувань, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися службові розслідування;
– сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників селищної ради;
– трудові договори, контракти, договори про повну особисту матеріальну відповідальність, посадові інструкції, трудові книжки, особові справи працівників селищної ради;
– інформація з кадрових питань, яка містить конфіденційну інформацію в документах підприємств, установ і організацій та інформація з кадрових питань з обмеженим доступом в документах органів державної влади та місцевого самоврядування;
– документи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, які містять інформацію про особу або інформацію, що стосується особи;
– інформація щодо звернень громадян та запитів на інформацію, що надійшли на адресу селищної ради від фізичних або юридичних осіб, а саме:
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, інша інформація про особу, суть звернення, додаткові документи до звернення, відповідь по суті питання, викладеного у зверненні громадян або запитів на інформацію;
– інформація про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам селищної ради;
– ідентифікаційні коди;
– інформація про наявність розрахункових рахунків та рух коштів;
– листування з фінансовим управлінням районної державної адміністрації та управлінням Державного казначейства в Володарсько-Волинському районі з питань руху коштів;
– внутрішньовідомча службова кореспонденція;
– рекомендації, що пов’язані з розробкою напрямку діяльності селищної ради
в частині здійснення делегованих державою контрольних функцій;
– депутатські запити, які торкаються особистого життя громадян;
– документи щодо виконання депутатських запитів;
– депутатські звернення, які торкаються особистого життя громадян;
– документи по виконанню депутатських звернень;
– документи (подання, характеристики, витяги з рішень профспілкового комітету, клопотання) про подання для нагородження грамотами та відзнаками;
– журнал реєстрації інформаційних запитів селищної ради;
– документи з питань розгляду звернень громадян під час особистого прийому громадян селищним головою.
3. До інформації з обмеженим доступом (службова) відносяться:
– документи (справи, видання та інші матеріальні носії інформації), які містять конфіденційну інформацію «ДСК» (для службового користування);
– журнал реєстрації вхідних документів з грифом «ДСК»;
– журнал реєстрації вихідних документів з грифом «ДСК».
_______________

Примітки:

1. Інформація, яка зберігається у базі даних Державного реєстру виборців у розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» не знаходиться у володінні та розпорядженні Іршанської селищної ради (ст.11 Закону України «Про Державний реєстр виборців», ст.9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).
2. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом (ст.5 Закону України «Про захист персональних даних»).

Секретар ради Н.З.Кусьпісь

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь