Іршанська громада
Коростенський район, Житомирська область

Регламент виконавчого комітету

Фото без опису

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

№ 120 від 28 липня 2023 року

 

РЕГЛАМЕНТ

Виконавчого комітету

Іршанської селищної ради  територіальної громади

 

 

 

 

Зміст

 

1

Загальні положення

 

2

Основні засади діяльності виконавчого комітету

 

3

Організація роботи виконавчого комітету

 

4

Планування роботи виконавчого комітету

 

5

Організація проведення засідань виконавчого комітету

 

6

Порядок проведення засідання виконавчого комітету

 

7

Порядок голосування та прийняття рішень

 

8

Протокол засідання виконавчого комітету

 

9

Закриті засідання

 

10

Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету в умовах карантину, надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану

 

11

Формування проекту порядку денного засідання виконавчого комітету

 

12

Розгляд питань порядку денного засідання виконавчого комітету

 

13

Рішення виконавчого комітету

 

14

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету

 

15

Підготовка проектів рішень в електронному вигляді

 

16

Підготовка проектів регуляторних рішень

 

17

Оприлюднення рішень виконавчого комітету та набрання ними чинності

 

18

Підготовка матеріалів з питань заслуховування звіту керівників

 

19

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету

 

20

Висвітлення діяльності виконавчого комітету

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету Іршанської селищної   ради (далі – Регламент) є нормативним актом, що регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету селищної  ради (далі – виконавчий комітет): організацію планування його діяльності, встановлює порядок підготовки і проведення засідань, алгоритм підготовки, прийняття рішень з питань, віднесених до його повноважень, здійснення контролю за їх виконанням, визначає інші процедурні питання його діяльності.

1.2. Регламент затверджується виконавчим комітетом.

Внесення змін та доповнень до нього, зокрема з урахуванням прийняття відповідних актів законодавства, рішень селищної ради здійснюється згідно з  рішенням виконавчого комітету.

1.3. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, посадових осіб місцевого самоврядування апарату селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради та інших осіб, які здійснюють організаційно-інформаційне, аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності виконавчого комітету та/або беруть участь у його засіданнях.

 

2. Основні засади діяльності виконавчого комітету

2.1. Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом, який здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях.

Виконавчий комітет утворюється Іршанською селищною радою, (селищна рада) на строк її повноважень. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Виконавчий комітет діє на засадах законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної самостійності, відповідальності в межах визначених повноважень.

2.3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.4. Виконавчий комітет очолює селищний голова.

2.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.

Персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

Внесення змін щодо кількісного та/або персонального складу виконавчого комітету здійснюється згідно з рішенням селищної ради.

2.6. Склад виконавчого комітету

До складу виконавчого комітету входять селищний голова, заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі – заступники селищного голови), керуючий справами виконавчого комітету, секретар ради та інші члени.

селищний голова, заступники селищного голови, керуючий справами виконавчого комітету є членами виконавчого комітету за посадою.  

Інші члени виконавчого комітету з числа керівників виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності селищної територіальної громади, старост, представників громадськості, інші особи затверджуються селищною радою за пропозицією селищного голови.

Заступники селищного голови здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету (затвердження нового складу виконавчого комітету) зазначені посадові особи звільняються з посад, крім випадку перезатвердження їх на ці посади.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

2.7. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету.

2.8. Виконавчий комітет:

2.8.1. здійснює повноваження, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів селищної ради, у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; галузі бюджету, фінансів і цін; управління комунальною власністю; галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; галузі будівництва; сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; сфері соціального захисту населення; галузі зовнішньоекономічної діяльності; галузі оборонної роботи; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян за принципом розподілу повноважень між селищною радою, селищним головою та виконавчими органами селищної ради у порядку і межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2.8.2. попередньо розглядає та схвалює проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз бюджету селищної територіальної громади, проект бюджету Іршанської селищної територіальної громади, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Іршанської селищної ради;

2.8.3. координує діяльність виконавчих органів селищної ради, комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до  комунальної власності селищної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

2.8.4. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів селищної ради, а також їх посадових осіб;

       2.8.5. вносить пропозиції щодо питань для прийняття рішень селищною радою;

пропозиції щодо рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться на розгляд виконавчого комітету з урахуванням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.9. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом,  іншими виконавчими органами селищної ради та селищним головою в межах повноважень, наданих законодавством виконавчим органам селищної  ради.

2.10. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються Іршанським селищним головою , а в разі його відсутності  головуючим на засіданні виконавчого комітету.

2.11. Виконавчий комітет з окремих питань (організаційно-процедурних питань діяльності виконавчого комітету за виключенням випадків, визначених у цьому Регламенті; надання доручень виконавчим комітетом тощо), вирішення яких не потребує прийняття окремого рішення виконавчого комітету, може приймати рішення, що фіксуються у протоколі засідання (протокольні рішення). Такі рішення приймаються більшістю голосів від присутніх на його засіданні членів виконавчого комітету. Питання, які вирішуються шляхом прийняття протокольних рішень, є протокольними питаннями.

Протокольне рішення виконавчого комітету, яким надається доручення виконавчим органам та посадовим особам виконавчих органів Іршанської селищної ради про вчинення певних дій, доводиться до виконавців у формі витягів з протоколу засідання протягом одного робочого дня з дати підписання протоколу.

3. Організація роботи виконавчого комітету

3.1. Виконавчий комітет проводить засідання в адміністративній будівлі селищної ради. За розпорядженням Іршанського селищного голови або рішенням виконавчого комітету місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання та в режимі відеоконференції).

3.2.  На адміністративній будівлі, де здійснює свої повноваження виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

В разі оголошення трауру Державний Прапор України приспускається.

3.3. Мовою роботи, офіційного спілкування, діловодства виконавчого комітету є державна мова.

3.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану його роботи, але не рідше одного разу на місяць. На засіданні виконавчого комітету може бути розглянуто будь-яке питання, що відповідно до законодавства належить до повноважень виконавчих органів селищної ради.

У разі необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Скликання, проведення позачергового засідання виконавчого комітету, підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюється з дотриманням законодавства та цього регламенту.

3.5. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито і гласно, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Гласність роботи виконавчого комітету забезпечується шляхом оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету, його рішень, проектів рішень у випадках передбачених законодавством, у засобах масової інформації, у т.ч. електронних, а також на офіційному вебсайті Іршанської селищної ради.

3.6. Засідання виконавчого комітету скликається селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови (відповідно до розподілу повноважень).

3.7. Засідання виконавчого комітету є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

3.8. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин (хвороба, відрядження, перебування у відпустці, обставини непереборної сили) такої можливості немає — про це за день до засідання виконавчого комітету повідомляється селищному голові (посадовій особі, яка скликала засідання) або керуючому справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин на більш ніж половині засідань виконавчого комітету протягом року, селищний голова може порушити перед селищною радою питання про внесення відповідних змін до персонального складу виконавчого комітету.

3.9. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати селищної ради, керівники виконавчих органів  селищної ради, підприємств, установ, організацій, що належать до  комунальної власності селищної територіальної громади, які не є членами виконавчого комітету  - без запрошення (в якості учасників),  а також запрошені особи.

 

4. Планування роботи виконавчого комітету

4.1. Діяльність виконавчого комітету з реалізації передбачених законодавством повноважень здійснюється відповідно до планів роботи, затверджених  рішеннями виконавчого комітету.

4.2. Плани роботи виконавчого комітету розробляються з урахуванням рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови, пропозицій заступників селищного голови, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності селищної територіальної громади, депутатів селищної ради, петицій громадян.

4.3. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється поквартально.

План  повинен містити:

1) назву питання, яке планується розглянути на засіданні виконавчого комітету;

2) перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю;

3) графік проведення засідань виконавчого комітету.

4.4.  До плану роботи виконавчого комітету в обов'язковому порядку включаються питання:

1) про програму економічного, соціального і культурного розвитку селищної територіальної громади, цільові місцеві програми, бюджет селищної територіальної громади та підсумки їх виконання за відповідний квартал, півріччя, рік;

2) про роботу виконавчих органів селищної ради;

3) про роботу підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності селищної  територіальної громади.

4.5. Затверджений виконавчим комітетом план роботи на відповідний квартал не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після його затвердження надсилається   виконавчим органам селищної  ради та посадовим особам, відповідальним за підготовку питань, зазначених у плані.

План роботи виконавчого комітету на кожен квартал затверджується виконавчим комітетом на  засіданні останнього місяця , що передує наступному кварталу.

4.6. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету вносяться в такому ж порядку, що і затверджується план.

4.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

 

5. Організація проведення засідань виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету відбуваються в останню середу місяця.

5.2. Засідання виконавчого комітету скликаються Іршанським селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником Іршанського селищного голови (згідно із розподілом повноважень), а в разі відсутності останнього – керуючим справами виконавчого комітету шляхом надсилання загальним відділом апарату селищної ради та її виконавчого комітету листа-запрошення за підписом  селищного голови (особи, яка скликає засідання виконавчого комітету) з проектом порядку денного  на офіційні електронні адреси членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів селищної ради, запрошених осіб не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дати проведення такого засідання.

 Інформація про скликання засідання виконавчого комітету, дату, час і місце його проведення не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дати його проведення,повідомляється загальним відділом селищної ради та оприлюднюється на офіційному вебсайті Іршанської селищної ради разом з проектом порядку денного такого засідання.

5.3. У разі скликання позачергового засідання виконавчого комітету,  лист-запрошення  про його проведення разом з проектом порядку денного позачергового засідання загальний відділ апарату селищної ради та її виконавчого комітету надсилає членам виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів селищної ради, запрошеним особам не пізніше, ніж за один календарний день до дати проведення такого засідання. В цей же строк інформація про дату, час та місце проведення такого засідання разом з проектом порядку денного  позачергового засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Іршанської селищної ради.

5.4. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету забезпечують керівники виконавчих органів селищної ради, які готували відповідні матеріали з питань порядку денного засідання виконавчого комітету та проекти рішень щодо них, та керуючий справами виконавчого комітету.

6. Порядок проведення засідання виконавчого комітету

6.1. На засіданнях виконавчого комітету головує селищний голова, а у разі його відсутності – заступник селищного селищного голови (згідно із розподілом повноважень).

6.2. Члени виконавчого комітету мають право на виступ і можуть вносити до питання, що обговорюється, свої правки та пропозиції. Інші особи, присутні на засіданні, мають право вносити свої пропозиції тільки з дозволу головуючого на засіданні.

Після кожних 1,5 години засідання оголошується перерва до 15 хвилин. Обідня перерва визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів селищної ради. 

6.3. Засідання виконавчого комітету є відкритими, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6.4. Всі учасники засідання виконавчого комітету повинні дотримуватися Регламенту, загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виконувати вимоги головуючого на засіданні, утримуватись від будь-яких проявів негативної поведінки, поширення під час засідання матеріалів, що не стосуються роботи виконавчого комітету, не перешкоджати законній діяльності членів виконавчого комітету, депутатів селищної ради та посадових осіб місцевого самоврядування, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається під час засідання виконавчого комітету проголошення закликів, спрямованих проти територіальної цілісності та недоторканості України, на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.

Щодо особи, яка під час засідання виконавчого комітету не дотримувалася положень, передбачених у цьому пункті Регламенту, згідно з протокольним рішенням виконавчого комітету може бути обмежене право бути присутнім на цьому засіданні виконавчого комітету.

     6.5. Селищний голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) на початку засідання виконавчого комітету оголошує, яка кількість його членів бере участь у засіданні, а також оголошує прізвища відсутніх членів виконавчого комітету із повідомленням про причини відсутності (якщо причина відсутності є невідомою, то вважається, що член виконавчого комітету відсутній на засіданні без поважних причин).

Головуючий на засіданні виконавчого комітету повідомляє членів виконавчого комітету про осіб, які можуть бути присутні на засіданні виконавчого комітету без запрошення, та присутніх запрошених осіб.

Інформація про всіх учасників, присутніх на засіданні виконавчого комітету, відображається у протоколі засідання виконавчого комітету.

6.7. Селищний голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету):

- доводить інформую про наявний кворум на засіданні виконавчого комітету, оголошує всіх учасників, присутніх на засіданні виконавчого комітету;

- веде засідання, оголошує перерви в засіданнях виконавчого комітету;

- організовує обговорення питань порядку денного;

- надає слово для виступу спочатку членам виконавчого комітету, а потім запрошеним та іншим особам у порядку черговості заявок (доповіді, співдоповіді, запитань, виступів);

- ставить на голосування пропозиції щодо порядку денного засідання виконавчого комітету, змін і доповнень до нього, змін і доповнень до проектів рішень з питань порядку денного;

- вносить на голосування проекти рішень з питань порядку денного засідання виконавчого комітету, процедурних питань;

- організовує голосування, оголошує результати голосування;

- забезпечує рівні можливості членам виконавчого комітету для участі в обговоренні питань;

- забезпечує під час засідання дотримання Регламенту і порядку;

- підписує прийняті на засіданні рішення виконавчого комітету та протокол засідання.

6.8. Головуючий має право ставити на голосування свої пропозиції позачергово, вносити у першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання виконавчого комітету, ставити виступаючим запитання.

6.9. Головуючий під час виступів членів виконавчого комітету не має права коментувати їх виступи. У разі виступу члена виконавчого комітету не по суті питання порядку денного, що обговорюється, головуючий має право перервати його із зауваженням щодо необхідності дотримання предмету обговорення.

6.10. При прийнятті рішення головуючий голосує останнім.

6.11. Головуючий на засіданні виконавчого комітету забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду питань, їх повне і всебічне обговорення, фіксацію перебігу засідання.

На засіданні виконавчого комітету ніхто не має права на виступ без дозволу головуючого. Головуючий обов’язково надає право на виступ члену виконавчого комітету, який наполягає на цьому.

6.12. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету затверджується виконавчим комітетом за пропозицією селищного  голови (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету) шляхом голосування

6.13. За пропозиціями членів виконавчого комітету до порядку денного під час його засідання можуть вноситися зміни та доповнення за наявності відповідних погоджених проектів рішень щодо них, за винятком тих питань, невідкладний розгляд яких пов'язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов’язаних із виникненням загрози життю та/або здоров’ю жителям  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності держави, дією воєнного стану.

Такі зміни і доповнення ставляться головуючим на голосування щодо включення їх до порядку денного засідання виконавчого комітету у порядку їх надходження.

 

7. Порядок голосування та прийняття рішень

7.1. Після завершення обговорення питання порядку денного та проекту рішення щодо нього селищний  голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) пропонує членам виконавчого комітету перейти до прийняття рішення.

7.2. Рішення виконавчого комітету приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загального кількісного складу виконавчого комітету.

7.3. Кожен член виконавчого комітету має один голос.

Голосування є відкритим поіменним, здійснюється членами виконавчого комітету персонально шляхом підняття руки. Результати голосування вносяться до протоколу засідання виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконавчого комітету під час обговорення та/або голосування з окремого питання, про це робиться відповідний запис у протоколі.

7.4. Протокольні рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

7.5. Рішення виконавчого комітету приймаються:

- у разі відсутності у ході розгляду питання порядку денного до проекту рішення виконавчого комітету стосовно нього зауважень і пропозицій, проект ставиться селищним головою (іншою посадовою особою, яка головує на засіданні виконавчого комітету) на голосування за основу і в цілому;

- у разі наявності у ході розгляду питання порядку денного до проекту рішення виконавчого комітету стосовно нього зауважень і пропозицій, такий проект ставиться селищним головою  (іншою посадовою особою, яка головує на засіданні виконавчого комітету) на голосування за основу.

Голосування щодо кожної пропозиції, поданої до проекту рішення виконавчого комітету, у порядку їх надходження, здійснюється окремо. Член виконавчого комітету може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію.

7.6. Ініціатору пропозицій до проекту рішення може бути відмовлено у внесенні їх на голосування, якщо вони сформульовані нечітко або не стосуються питання, що розглядається, суперечать раніше прийнятим рішенням, повторюють по суті попередньо відхилені виконавчим комітетом пропозиції. Така відмова здійснюється шляхом прийняття виконавчим комітетом протокольного рішення.

7.7. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проекту рішення, зміна, доповнення до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

7.8. З ініціативи селищного голови  (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету), члена виконавчого комітету, ініціатора пропозиції до відповідного проекту рішення у випадку не набрання необхідної кількості голосів членів виконавчого комітету для врахування пропозиції до відповідного проекту рішення, така пропозиція може бути поставлена на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

7.9. Після голосування щодо усіх, поданих до проекту рішення пропозицій, проект рішення ставиться  селищним  головою (іншою посадовою особою, яка головує на засіданні виконавчого комітету) на голосування в цілому з урахуванням пропозицій, які набрали необхідну кількість голосів.

Селищний  голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) з урахуванням результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення.

Результати голосування на засіданні виконавчого комітету розміщуються та зберігаються на офіційному вебсайті селищної ради.

7.10. У разі порушення процедури або виникнення перешкод під час голосування щодо рішення виконавчого комітету селищний голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) ініціює повторне голосування стосовно такого рішення без додаткового обговорення.

7.11. Член виконавчого комітету зобов’язаний вживати відповідних заходів з врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена виконавчого комітету під час прийняття відповідного рішення виконавчого комітету, він не має права брати участь у прийнятті такого рішення.

Про конфлікт інтересів член виконавчого комітету повідомляє на засіданні виконавчого комітету перед розглядом питання, стосовно якого у члена виконавчого комітету є конфлікт інтересів. Повідомлення про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься до протоколу засідання виконавчого комітету.

У разі, якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень виконавчим комітетом призведе до втрати його правомочності на цьому засіданні,   прийняття рішень таким членом виконавчого комітету повинно відбуватися під зовнішнім контролем.

Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається виконавчим комітетом і є протокольним рішенням.

 

8. Протокол засідання виконавчого комітету

8.1. Засідання виконавчого комітету протоколюються. Протокол засідання веде керуючий справами виконавчого комітету. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіо чи відеозапис та стенографування засідання виконавчого комітету.

У разі відсутності на засіданні керуючого справами виконавчого комітету ведення протоколу засідання виконавчого комітету та оформлення документів за його результатами  особою з числа членів виконавчого комітету, про що приймається відповідне протокольне рішення.

8.2. У протоколі засідання виконавчого комітету зазначаються: дата, час і місце проведення засідання; загальна кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні; список членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні; список членів виконавчого комітету, відсутніх на засіданні із зазначенням причини відсутності (якщо вона відома); список осіб, які можуть бути присутні на засідання без запрошення, та присутніх запрошених осіб; порядок денний засідання виконавчого комітету; прізвища, ім’я та по батькові, посади головуючого на засіданні, доповідачів, співдоповідачів, виступаючих; повідомлення про конфлікт інтересів (в разі наявності); внесені на голосування питання та пропозиції; прийняті рішення і результати голосування.

До протоколу засідання виконавчого комітету додаються (в разі наявності): поправки, доповнення, зауваження до проектів рішень виконавчого комітету (подані у письмовому вигляді); інформаційні довідки та інші матеріали до питань порядку денного засідання; повідомлення про конфлікт інтересів тощо.

8.3. Керуючий справами виконавчого комітету (посадова особа, яка здійснює повноваження щодо протоколювання та оформлення документів за результатами засідання виконавчого комітету) протягом 7 робочих днів після дати засідання виконавчого комітету складає протокол такого засідання.

8.4.  Протоколи засідань виконавчого комітету підписує селищний голова (інша посадова особа, яка головувала на засіданні виконавчого комітету) .

8.5.  Протокол засідання виконавчого комітету засвідчуються гербовою печаткою виконавчого комітету. Копії протоколів засідань виконавчого комітету  та витяги з них засвідчуються печаткою  виконавчого комітету селищної ради.

8.6.  Протоколи засідань виконавчого комітету зберігаються в керуючого справами виконавчого комітету.

 

9. Закриті засідання

9.1. У випадках, визначених законодавством, виконавчий комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання або закритий розгляд окремих питань порядку денного.

Закриті засідання проводяться для розгляду конкретно визначених питань відповідно до законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо персональних даних;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить селищній раді, виконавчому комітету, іншим виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та  організаціям, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади;

3) інформації, що становить державну таємницю;

4) інформації, що є таємною або службовою.

Закрите засідання виконавчого комітету (закритий розгляд виконавчим комітетом окремих питань порядку денного) здійснюється згідно з протокольним рішенням виконавчого комітету про проведення такого засідання чи такого розгляду окремих питань порядку денного.

9.2. У закритому засіданні беруть участь члени виконавчого комітету, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідних питань порядку денного закритого засідання. Перелік таких осіб попереднього погоджується з селищним головою (іншою посадовою особа, яка скликає закрите засідання виконавчого комітету).

9.3. Підготовка матеріалів з питань, які розглядаються на закритому засіданні виконавчого комітету, допуск на таке засідання, оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюється  з дотриманням встановлених правил роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.

9.4. Якщо прийняте в результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та державної таємниці, воно оприлюднюється в установленому цим Регламентом порядку.

 

 

10. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету в умовах карантину, надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану

10.1. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, що створюють загрозу життю і здоров’ю населення, та введення такого стану (ситуації) відповідно до законодавства на всій території України або території селищної територіальної громади засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

10.2. Вибір програмного забезпечення для дистанційного засідання та організація проведення дистанційних засідань покладається на загальний відділ апарату ради та її виконавчого комітету

10.3. Обов’язки щодо здійснення необхідних заходів, пов’язаних із технічним забезпеченням проведення дистанційного засідання виконавчого комітету, покладаються на посадову особу місцевого самоврядування апарату селищної  ради та її виконавчого комітету, до повноважень якого віднесено питання інформатизації у селищній раді (далі - відповідальний працівник).

Відповідальний працівник здійснює активацію технічних засобів до початку засідання виконавчого комітету, перевірку їх функціонування та тестування.

Технічні засоби і технології, що застосовуються під час дистанційного засідання виконавчого комітету, повинні забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання повинна бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10.4. Під час дистанційного засідання виконавчого комітету розглядаються питання порядку денного, крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

10.5. Рішення Іршанського селищного голови, а у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень - заступника селищного голови (згідно із розподілом повноважень), а в разі відсутності останнього – керуючого справами виконавчого комітету про проведення дистанційного засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету шляхом надсилання загальним відділом апарату селищної ради та її виконавчого комітету листа-повідомлення за підписом Іршанського селищного голови (особи, яка скликає засідання виконавчого комітету) з проектом порядку денного не пізніше ніж за 24 години до його початку. Інформація про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті селищної ради.

У листі-повідомленні про проведення дистанційного засідання виконавчого комітету також вказується відповідне посилання на технічні засоби та вид зв’язку, з допомогою яких буде забезпечуватися таке засідання.

10.6. Головує на дистанційному засіданні Іршанський селищний  голова, а у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень – заступник селищного  голови (згідно із розподілом повноважень).

Головуючий веде дистанційне засідання виконавчого комітету з дотриманням цього Регламенту та з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі Регламенту.

Під час дистанційного засідання виконавчого комітету головуючий на засіданні може перебувати в адміністративному приміщенні селищної ради, де проводяться засідання виконавчого комітету у звичайному режимі. У цьому приміщенні разом з головуючим на засіданні можуть перебувати інші члени виконавчого комітету та відповідні посадові особи апарату селищної ради та її виконавчого комітету, її виконавчих органів, список яких визначає головуючий.

10.7. Перед відкриттям дистанційного засідання проводиться візуальну ідентифікацію членів виконавчого комітету, які в онлайн-режимі беруть участь у засіданні.

У разі неможливості візуально ідентифікувати члена виконавчого комітету, який бере участь в дистанційному засіданні, на пропозицію головуючого член виконавчого комітету для належної ідентифікації його повинен озвучити свої прізвище, ім’я та по батькові.

10.8. Після проведення ідентифікації членів виконавчого комітету, які беруть участь у дистанційному засіданні в онлайн-режимі, головуючий оголошує кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні, та в разі, якщо таке засідання є повноважним (в разі присутності на засіданні більше половини членів виконавчого комітету від загального складу виконавчого комітету), оголошує його відкритим.

Про повноважність дистанційного засідання в протоколі засідання виконавчого комітету робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на дистанційному засіданні членам виконавчого комітету.

Члени виконавчого комітету можуть приєднатися до участі у дистанційному засіданні протягом усього засідання з урахуванням положень пункту 9.7 цього Регламенту.

10.9.  Загальна тривалість дистанційного засідання пропонується головуючим на такому засіданні залежно від кількості питань порядку денного.

Якщо у членів виконавчого комітету є заперечення щодо цієї пропозиції, тривалість дистанційного засідання визначається шляхом прийняття членами виконавчого комітету протокольного рішення у порядку, визначеному цим Регламентом.

10.10. Під час дистанційного засідання виконавчого комітету повинно бути забезпечено:

10.10.1. здійснення ідентифікації особи, яка бере участь у засіданні виконавчого комітету;

10.10.2. можливість для членів виконавчого комітету:

- реалізації права на участь в дистанційному засіданні виконавчого комітету;

- рівного доступу та ознайомлення з проектом порядку денного дистанційного засідання, проектами рішень виконавчого комітету з питань порядку денного такого засідання; 

- аудіовізуального сприйняття ходу засідання виконавчого комітету;

- доповіді питання порядку денного, ставити запитання доповідачу й отримувати відповіді;

- голосування у процесі прийняття рішень під час дистанційного засідання;

10.10.3. встановлення результатів голосування стосовно кожного питання; відповідність результатів голосування волевиявленню кожного члена виконавчого комітету; внесення результатів голосування до протоколу засідання виконавчого комітету.

10.11. Пропозиції, будь-які документи членів виконавчого комітету, для їх використання під час дистанційного засідання, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на  дистанційному засіданні.

10.12. Запис на виступ під час дистанційного засідання здійснюється або шляхом попереднього письмового повідомлення керуючого справами виконавчого комітету, або під час дистанційного засідання шляхом висловлення такого бажання на пропозицію головуючого записатися на виступ.

10.13. Голосування члена виконавчого комітету, який бере участь у дистанційному засіданні виконавчого комітету, здійснюється особисто шляхом висловлення своєї позиції “за”, “проти” чи “утримався” з кожного питання, що ставиться на голосування, у наступному порядку:

1) головуючий на дистанційному засіданні називає прізвище, ім’я та по батькові члена виконавчого комітету в алфавітному порядку; 

2) член виконавчого комітету, прізвище ім’я та по батькові якого названо головуючим, називає своє прізвище, ім’я, по батькові, номер питання порядку денного та/або назву проекту рішення/правки/пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету, що розглядається, після чого особисто здійснює голосування шляхом зазначення голосом своєї позиції: "за", "проти" або "утримався";

3) після кожного голосування члена виконавчого комітету головуючий повідомляє про те, що особисте волевиявлення члена виконавчого комітета зафіксовано.

Тривалість голосування кожного члена виконавчого комітету становить не більше, ніж 30 секунд. У разі необхідності, тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному засіданні виконавчого комітету здійснюється головуючим на засіданні за організаційної підтримки керуючого справами виконавчого комітету, а в разі неможливості ними взяти участь у такому засіданні (здійснення головування на засіданні у випадках, передбачених цим Регламентом) - іншої посадової особи з числа членів виконавчого комітету, визначеною  під час дистанційного засідання.

10.14. У разі виникнення технічних перешкод під час дистанційного засідання виконавчого комітету головуючий може оголосити перерву до усунення виявлених перешкод. Якщо в разі таких перешкод кількість членів виконавчого комітету, які беруть участь у його засіданні, не дозволяє визначити його правомочним, а також у разі виявлення ознак втручання сторонніх осіб у систему забезпечення участі членів виконавчого комітету у дистанційному засіданні виконавчого комітету, головуючий зобов’язаний невідкладно оголосити (продовжити) перерву в засіданні.

10.15.  Після завершення голосування усіма членами виконавчого комітету, які беруть участь у дистанційному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення (рішення прийняте; рішення не ухвалене).

10.16. Після завершення розгляду питань порядку денного дистанційного засідання виконавчого комітету головуючий на такому засіданні оголошує про його закриття.

10.17.  Результати  голосування під час дистанційного засідання, рішення виконавчого комітету, прийняті на дистанційному засіданні, протокол дистанційного засідання оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством та цим Регламентом.

10.18.  У період дії воєнного стану, з метою безпеки учасників засідання, пряма трансляція засідання виконавчого комітету не проводиться, запис засідання може розміщуватися на офіційному вебсайті /селищної ради в день проведення засідання виконавчого комітету за наявності технічних можливостей. У разі відсутності технічних можливостей для розміщення запису дистанційного засідання виконавчого комітету в день, коли воно відбулося, таке розміщення здійснюється не пізніше дня, коли така можливість з’являється.

10.19. Загальний відділ апарату ради та її виконавчого комітету здійснює архівне зберігання запису засідань виконавчого комітету на зовнішніх носіях інформації. Зберігання записів становить один рік від дати проведення засідання виконавчого комітету.

 

11. Формування проекту порядку денного засідання виконавчого комітету

11.1. Засідання виконавчого комітету відбувається згідно з порядком денним.

11.2. Проект порядку денного кожного засідання виконавчого комітету  формується керуючим справами виконавчого комітету з урахуванням плану роботи виконавчого комітету та погоджується селищним головою або посадовою особою, яка скликає засідання виконавчого комітету.

До порядку денному, крім питань, передбачених планом роботи виконавчого комітету на відповідний період, за пропозиціями членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів селищної ради, постійних комісій селищної ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності селищної територіальної громади можуть вноситися додаткові питання.

До проекту порядку денного  включаються питання затвердженого порядку денного попереднього чергового засідання виконавчого комітету, які залишилися нерозглянутими.

Пропозиція про внесення змін і доповнень до проекту порядку денного під час засідання обговорюється та затверджується рішенням виконавчого комітету.  

11.3. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету з проектами рішень щодо кожного з питань його порядку денного надаються у друкованому та/чи електронному вигляді усім членам виконавчого комітету у строки, передбачені у пунктах 5.2. та 5.3. цього Регламенту для проведення чергових та позачергових засідань виконавчого комітету.

 

12. Розгляд питань порядку денного засідання виконавчого комітету

12.1. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету здійснюється відповідно до затвердженого ним порядку денного такого засідання.

12.2. Розгляд питання на засіданні виконавчого комітету, як правило, включає:

- доповідь члена виконавчого комітету, іншого відповідального за підготовку питання порядку денного та проекту рішення стосовно нього, співдоповіді (у разі потреби);

- запитання доповідачу, співдоповідачу, відповіді на них;

- виступи членів виконавчого комітету та інших осіб з питання, що розглядається;

- внесення пропозицій членами виконавчого комітету до проекту рішення виконавчого комітету, їх обговорення;

- оголошення головуючим на засіданні виконавчого комітету про припинення обговорення питання;

- заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

- голосування.

12.3.Селищний  голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) надає у порядку черговості слово доповідачу та співдоповідачу з питань порядку денного засідання виконавчого комітету.

12.4. Після доповіді та співдоповіді з питання, що розглядається,  селищний голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) надає слово для запитань та відповідей, які ставляться доповідачеві та співдоповідачеві у порядку черговості (відповідно до записів): спочатку членами виконавчого комітету, а потім іншими присутніми на засіданні особами.

Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

12.5. Запрошена на засідання виконавчого комітету особа, інша особа, присутня на засіданні виконавчого комітету, з дозволу селищного голови (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету)  може взяти слово для виступу, основний зміст якого та позиція з питання, що розглядається, заносяться до протоколу засідання виконавчого комітету.

12.6. В обов’язковому порядку слово для виступу з питання, що розглядається, з дозволу селищного голови (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету) надається за їх проханням:

- представнику ініціативної групи, якою внесено до порядку денного засідання виконавчого комітету відповідне питання і проект рішення у порядку місцевої ініціативи;

- ініціаторам громадських слухань під час розгляду виконавчим комітетом поданих пропозицій, підтриманих учасниками громадських слухань.

12.7. Будь-яка особа, присутня на засіданні виконавчого комітету, має право на репліку  у разі згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням з дозволу селищного голови (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету) одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування стосовно відповідного проекту рішення.

12.8. Членам виконавчого комітету, запрошеним особам та іншим особам, присутнім на засіданні виконавчого комітету, забороняється переривати доповідачів та інших виступаючих, коментувати доповіді та виступи, робити репліки та в інший спосіб перешкоджати проведенню засідання виконавчого комітету.

12.9. На засіданні виконавчого комітету встановлюється наступна тривалість виступів:

- доповідь, інформація з питання порядку денного – до 10 хвилин;

- співдоповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- оголошення запитання – до 1 хвилини;

- відповідь на запитання – до 3 хвилин;

- виступ з обговорення питання, що розглядається, внесення пропозицій, поправок до проекту рішення виконавчого комітету, заключне слово – до 3 хвилин;

- репліка - до 1 хвилини.

Селищний  голова (інша посадова особа, яка головує на засіданні виконавчого комітету) на засіданні виконавчого комітету на прохання виступаючого може за згодою більшості присутніх на засіданні членів виконавчого комітету (протокольне рішення) продовжити йому час для виступу.

12.10. Якщо у члена виконавчого комітету, іншого учасника засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів з питання, що розглядається, та проекту рішення щодо нього виникли принципові зауваження, вони можуть подаватися головуючому на засіданні виконавчого комітету у письмовій формі або ж бути озвучені у передбаченому для розгляду питання порядку.

12.11. Обговорення питання припиняється за рішенням селищного голови (іншої посадової особи, яка головує на засіданні виконавчого комітету).

 

13. Рішення виконавчого комітету

13.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що віддруковане на бланку встановленого зразка**, має реєстраційний номер, дату і підпис селищного голови (головуючого на засіданні виконавчого комітету), засвідчене гербовою печаткою виконавчого комітету.

13.2. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити його дію своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної  ради з відповідним проектом рішення селищної ради.

Розпорядження селищного голови про зупинення дії рішення виконавчого комітету з відповідним обґрунтування може бути видане селищним  головою не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом рішення, дія якого зупиняється.

Проект рішення селищної  ради щодо рішення виконавчого комітету, дію якого зупинено згідно з розпорядженням селищного голови, вноситься на розгляд  селищної  ради відповідно до Регламенту селищної ради на найближчу чергову сесію.

13.3. За результатами розгляду проекту рішення селищної ради щодо рішення виконавчого комітету, дію якого зупинено згідно з розпорядженням селищного голови селищна рада може прийняти рішення щодо:

скасування рішення виконавчого комітету, дію якого зупинено згідно з розпорядженням селищного голови, якщо воно не відповідає Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням селищної  ради, прийнятим у межах її повноважень і прийняте на реалізацію власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів ради;

повторного розгляду виконавчим комітетом свого рішення, дію якого зупинено згідно з розпорядженням селищного, та врахування зауважень селищного  голови;

відхилення зауважень селищного голови.

13.4. У разі, якщо селищна  рада відхилила зауваження селищного  голови, рішення виконавчого комітету набирає чинності з дати набрання чинності рішенням  селищної ради про відхилення таких зауважень.

13.5. У разі, якщо виконавчим комітетом після повторного розгляду рішення, дію якого зупинено згідно з розпорядженням селищного голови, не враховано зауваження селищного голови, воно набирає чинності.

У такому випадку, за наявності підстав селищний голова може звернутися до суду з позовом про визнання такого рішення виконавчого комітету незаконним (нечинним) та/або скасування.

13.6. Підписані селищним головою (іншою посадовою особою, яка головувала на засіданні виконавчого комітету) та засвідчені гербовою печаткою виконавчого комітету, рішення реєструються в журналі реєстрації рішень виконавчого комітету шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Реєстрація рішень здійснюється в межах календарного року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку рішення виконавчого комітету місці.

13.7. Загальний відділ апарату селищної ради та її виконавчого комітету  протягом десяти робочих днів після прийняття рішень виконавчого комітету засобами системи електронного документообігу селищної ради або в паперовому вигляді копій рішень  ( при цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою) надсилає їх членам виконавчого комітету, розробникам відповідних проектів рішень виконавчого комітету та іншим особам згідно з переліками розсилки, наданими розробниками: виконавчим органам селищної ради, керівникам комунальних підприємств, організацій (установ, закладів) – залученим до підготовки проектів рішень виконавчого комітету та відповідальним за підготовку матеріалів з питань порядку денного засідання виконавчого комітету; іншим відповідальним за виконання передбачених у рішеннях виконавчого комітету завдань.  .

13.8. Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

13.9. Стан виконання рішень виконавчого комітету може розглядатися виконавчим комітетом на його засіданнях.

13.10. Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та "Про доступ до публічної інформації".

У рішеннях виконавчого комітету не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

13.11. Рішення виконавчого комітету, що відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

14. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету

     14.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис Іршанського селищного голови (головуючого на засіданні виконавчого комітету), засвідчене гербовою печаткою виконавчого комітету Іршанської селищної ради.

       14.2. Матеріали до питань порядку денного засідання виконавчого комітету та проекти рішень щодо них готуються посадовими особами апарату селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів селищної ради.

       14.3.  Проекти рішень виконавчого комітету повинні мати найменування виконавчого комітету, дату та місце прийняття рішення виконавчого комітету, порядковий номер рішення, заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. У мотивувальній частині першим йдеться посилання на відповідні норми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші акти законодавства, зазначається підстава або обґрунтування прийняття рішення. Розпорядча частина рішення містить висновки, пропозиції, завдання та заходи і строки їх виконання, відповідальних виконавців та особу (осіб),  на яких покладено контроль за виконанням зазначеного рішення виконавчого комітету в цілому. Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з нумерацією арабськими цифрами.

        14.4. Для підготовки матеріалів до питань порядку денного засідання виконавчого комітету, що стосуються комплексних, різногалузевих питань (наприклад, комплексних цільових програм, програм економічного і соціального розвитку територіальної громади тощо), може створюватися робоча група, до якої можуть входити представники різних виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності Іршанської селищної територіальної громади, громадськості та інші, персональний склад якої затверджується розпорядженням Іршанського селищного голови.

         14.5. До кожного з питань порядку денного засідання виконавчого комітету готуються: проект рішення виконавчого комітету (з додатками, якщо їх затвердження  передбачено  рішенням  виконавчого  комітету); матеріали з питання порядку денного (довідки, графіки, дані тощо), необхідними для прийняття такого рішення згідно з законодавством.

Додатки до проекту рішення виконавчого комітету є невід’ємною частиною такого рішення.

       14.6. Усі проекти рішень виконавчого комітету підлягають обов’язковій правовій експертизі (на відповідність законодавству, нормопроектній техніці, правильності та логіці викладу положень проекту рішення тощо), що здійснюється сектором з кадрових та правових питань  не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати оприлюднення інформації про дату засідання виконавчого комітету.

У разі наявності відповідних обгрунтованих зауважень та пропозицій такий проект рішення виконавчого комітету доопрацьовується спільно з його розробником.

       14.7. Відділ загальної та організаційної роботи  здійснює не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати оприлюднення інформації про дату засідання виконавчого комітету експертизу проектів рішень виконавчого комітету щодо їх відповідності Інструкції з діловодства, Регламенту, українському правопису, узгоджує перелік посадових осіб селищної ради, які повинні погодити зазначений проект рішення виконавчого комітету.

У разі наявності зауважень та пропозицій такий проект рішення виконавчого комітету доопрацьовується спільно з його розробником.

        14.8. Проект рішення виконавчого комітету візується:

  • посадовою особою місцевого самоврядування розробника проекту рішення;
  • відповідними посадовими особами сектору з кадрових та правових питань;
  • керівником виконавчого органу селищної ради, що є розробником проекту рішення;
  • керівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету;
  • заступником селищного голови (відповідного до розподілу функціональних повноважень);
  • керівниками виконавчих органів селищної ради, до компетенції яких віднесено питання, щодо якого підготовлено проект рішення виконавчого комітету;
  • керуючим справами виконавчого комітету селищної ради.

Візуванню підлягають кожна із сторінок проекту рішення виконавчого комітету, у тому числі додатків до нього: проставляється спеціальний штам підпис (у разі наявності такого), або тільки підпис із зазначенням дати візування.

       14.9. Підготовлені і завізовані в установленому порядку матеріали з питань порядку денного засідання виконавчого комітету та проекти рішень щодо них подаються керуючому справами виконавчого комітету не пізніше, ніж за 5 робочих дні до дати засідання. Зазначені матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді. Відповідальність за автентичність тексту наданих матеріалів у паперовому та електронному вигляді несе розробник.

      14.10. Контроль за підготовкою матеріалів з питань порядку денного засідання виконавчого комітету та проектів рішень щодо них здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

      14.11. Подання на розгляд виконавчого комітету проекту рішення без проведення його правової та іншої експертизи, а також відповідного візування не допускається.

 

15. Підготовка проектів регуляторних рішень

15.1. Планування діяльності виконавчого комітету з підготовки ним проектів регуляторних рішень виконавчого комітету на наступний календарний рік здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних рішень є складовою частиною плану роботи виконавчого комітету на відповідний період. Після затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчого комітету на наступний календарний рік він обов’язково враховується під час формування плану діяльності виконавчого комітету на відповідний період - квартал.

15.2. Письмові пропозиції до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних рішень подаються членами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ комунальної власності, що належать до селищної територіальної громади не пізніше 1 листопада поточного року керуючому справами виконавчого комітету, який їх узагальнює і подає їх після погодження Іршанським селищним головою на затвердження виконавчому комітету не пізніше 15 грудня разом з проектом рішення щодо нього.

15.3. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних рішень виконавчого комітету у 10-денний строк після затвердження оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті селищної ради.

15.4. Зміни до плану діяльності виконавчого комітету з підготовки регуляторних рішень затверджуються та оприлюднюються у той спосіб, що і план діяльності виконавчого комітету з підготовки регуляторних рішень.

15.5. У разі необхідності підготовки проекту регуляторного рішення, не включеного до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних рішень на поточний рік, ініціатор розроблення проекту такого рішення готує пропозиції щодо доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та проект відповідного рішення виконавчого комітету і подає їх керуючому справами виконавчого комітету, який вносить це питання до порядку денного чергового засідання виконавчого комітету.

Якщо виконавчий комітет планує розглянути проект регуляторного рішення, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних рішень, він вносить відповідні зміни до зазначеного плану не пізніше 5 робочих днів з дня початку підготовки такого проекту рішення, але не пізніше дня його оприлюднення.

15.6. Проект регуляторного рішення виконавчого комітету не може бути включений до порядку денного засідання виконавчого комітету, якщо щодо нього відсутній аналіз регуляторного впливу, або проект регуляторного акту не був оприлюднений у передбаченому Законом України “Про засади державної регуляторної політики” порядку.

15.7. Оприлюднення проектів регуляторних рішень виконавчого комітету для надання пропозицій і зауважень до нього, забезпечення прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності регуляторних рішень забезпечується до дати подання цих проектів на розгляд виконавчого комітету.

15.8. Організаційне забезпечення оприлюднення проекту регуляторного рішення з аналізом його регуляторного впливу здійснює розробник проекту регуляторного рішення.

15.9. Оприлюднення проекту регуляторного рішення разом із відповідним аналізом регуляторного впливу здійснюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення щодо цього проекту регуляторного рішення.

15.10. Організаційне забезпечення оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного рішення здійснюється розробником в засобах масової інформації або на офіційному вебсайті селищної ради. Воно повинно містити інформацію, передбачену законодавством.

15.11. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного рішення приймаються розробником проекту регуляторного рішення у термін, встановлений розробником (від одного до трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного рішення та відповідного аналізу стосовно його регуляторного впливу).

15.12. Після закінчення публічного обговорення проекту регуляторного рішення розробник протягом 10 робочих днів:

- аналізує одержані пропозиції та зауваження і формує їх у зведену таблицю;

- у разі потреби за результатами публічного обговорення повністю чи частково враховує надані зауваження і пропозиції шляхом доопрацювання проекту регуляторного рішення або обґрунтовує підстави для їх відхилення.

15.13. Проект регуляторного рішення з аналізом регуляторного впливу вноситься на розгляд виконавчому комітету розробником.

15.14. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних рішень, прийнятих виконавчим комітетом, забезпечується його розробником у відповідності до законодавства.

15.15. Пропозиції виконавчому комітету про необхідність перегляду регуляторного рішення, на підставі аналізу звіту про відстеження результативності прийнятого регуляторного рішення, надає розробник.

 

16. Оприлюднення рішень виконавчого комітету та набрання ними чинності

16.1. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з дати його прийняття та підписання, якщо виконавчим комітетом або законодавством не встановлено іншого строку введення його у дію чи набрання ним чинності.

16.2. Відділ загальної та організаційної роботи селищної ради та її виконавчого комітету оприлюднює рішення виконавчого комітету у день його підписання згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті селищної ради.

16.3.  Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо в рішенні не встановлено інший строк набрання ним чинності. Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному вебсайті Іршанської селищної ради або в інший визначений у рішенні спосіб.

 

17. Підготовка матеріалів з питань заслуховування звітів керівників

17.1. Виконавчий комітет в межах повноважень, визначених законодавством, може прийняти рішення про заслуховування звіту керівника виконавчого органу селищної ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади, про виконання: відповідних рішень виконавчого комітету; місцевих цільових програм; програм економічного та соціального розвитку; бюджету селищної територіальної громади тощо.

17.2. Керівник виконавчого органу селищної ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади, звіт якого заслуховується на засіданні виконавчого комітету, подає керуючому справами виконавчого комітету селищної ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати засідання виконавчого комітету у письмовій довільній формі звіт з питання, запропонованого для заслуховування на засіданні виконавчого комітету, а також проект рішення щодо нього.

17.3. Звіт з питання, запропонованого для заслуховування на засіданні виконавчого комітету, повинен містити результати всебічного аналізу, проведеного на підставі перевірених та документально підтверджених фактів, з об'єктивною оцінкою стану справ і результатів діяльності (реалізації рішень виконавчого комітету, програм, виконання місцевого бюджету, завдань, реалізації повноважень тощо); за наявності негативних фактів - причини їх виникнення та заходи, що вживаються для виправлення стану справ.

17.4. Обсяг звіту з питання, запропонованого для заслуховування на засіданні виконавчого комітету, не повинен перевищувати п'яти аркушів. До звіту можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали обсягом не більше, ніж 15 аркушів.

 

18. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету

18.1. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, а також протокольних рішень, якими надаються доручення виконавчим органам ради покладається на селищного голову, заступників селищного голови та керуючого справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків між ними, а також на постійні комісії селищної ради.

Координація роботи з організації та здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету, дотриманням визначених строків їх виконання покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

18.2.     Контролю підлягають рішення виконавчого комітету, в яких визначено відповідне завдання і строк його виконання.

18.3. Відповідальність за виконання завдань, визначених у рішенні виконавчого комітету, та дотримання строків їх виконання несуть посадові особи - виконавці, зазначені в цих рішеннях.

Якщо виконанням рішення виконавчого комітету передбачено за кількома посадовими особами, відповідальність за його виконання несе посадова особа, зазначена в переліку відповідальних першою.

18.4. Інформація про стан виконання рішень виконавчого комітету подається відповідальними виконавцями щомісяця, до 5 числа, наступного за звітним, до керуючої справами виконавчого комітету.

Узагальнена інформація про стан виконання рішень виконавчого комітету з відповідними пропозиціями подається керуючим справами виконавчого комітету селищному голові для ознайомлення.

18.5. У разі наявних порушень строків виконання рішень виконавчого комітету або ж невиконання визначених у рішеннях завдань по суті селищний голова може ініціювати розгляд питання про стан виконання рішень виконавчого комітету за певний період або ж одного рішення на засіданні виконавчого комітету.

Інформація для розгляду на засіданні виконавчого комітету про стан виконання рішень виконавчого комітету та проект відповідного рішення виконавчого комітету щодо неї готується керуючим справами виконавчого комітету.

18.6. Стосовно посадових осіб, які порушили строки виконання рішень виконавчого комітету, або ж не виконали завдання по суті без поважних на те причин, ініціюється питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності в установленому законодавством порядку.

18.7. Рішення виконавчого комітету (окремі пункти рішення виконавчого комітету) знімаються з контролю у разі повного виконання передбачених у них завдань.

Підставою для зняття з контролю рішень виконавчого комітету (окремих пунктів рішення виконавчого комітету) є наявність письмової резолюції посадової особи, яка є відповідальною за здійснення контролю за виконанням рішень згідно з розподілом обов’язків та визначена такою у відповідному рішенні виконавчого комітету.

Зняття з контролю рішень виконавчого комітету (окремих пунктів рішення виконавчого комітету) не передбачає втрати чинності зазначеним рішенням.

19. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

19.1. Висвітлення діяльності виконавчого комітету здійснюється відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про доступ до публічної інформації, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” .

19.2. Інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету здійснюється через офіційний вебсайт Іршанської селищної ради, інформаційний стенд в адміністративному приміщенні селищної  ради та у засобах масової інформації.

19.3. З метою інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету на офіційному вебсайті Іршанської селищної ради створено окремий розділ “Виконавчий комітет”, де забезпечується розміщення: - порядків денних засідань виконавчого комітету та проектів рішень виконавчого комітету, що підлягають оприлюдненню згідно із законодавством;  - рішень виконавчого комітету, прийнятих на відповідних засіданнях виконавчого комітету, інформації про членів виконавчого комітету. 

19.4. Присутність на засіданні виконавчого комітету журналістів і представників засобів масової інформації допускається згідно з документами, що посвідчують особу і засвідчують її професійну належність.

Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації. У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність. У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

 Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.

 

 

          Керуючий справами

          виконавчого комітету                                                    Н.В.Кручак

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь